تبلیغات
وبلاگ تخصصی حقوق - مطالب آیین دادرسی مدنی
آیین دادرسی مدنیطبقه بندی: آیین دادرسی مدنی،
برچسب ها: آیین دادرسی مدنی،

تاریخ : شنبه 22 خرداد 1395 | 05:53 ق.ظ | نویسنده : sarina . | نظرات
اشاره: اقرار از جمله مباحثی است كه سیستمهای قضایی كشورهای مختلف شرایطی را برای پذیرفته شدن آن از سوی قضات در نظر گرفتهاند و مصادیق روشنی را نیز در زمینه نحوه رفتار با متهم برای گرفتن اقرار مشخص كردهاند. به گفته دستاندركاران امور قضا، اقرار متهم به ارتكاب یك عمل مجرمانه به تنهایی نمیتواند دلیل بر اثبات اتهام او باشد بلكه این قاضی پرونده است كه با جمعآوری ادله و اسناد رای به محكومیت یا برائت متهم را صادر میكند.
در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات (15امرداد) بخش نخست از مقالهای تحت عنوان «مصادیق صحت و سقم اقرار از نگاه قانونگذار»چاپ شد.بخش دوم و پایانی این مقاله را میخوانیم:
ادامه مطلب

طبقه بندی: آیین دادرسی مدنی،

تاریخ : شنبه 28 بهمن 1391 | 09:44 ب.ظ | نویسنده : sarina . | نظرات

ریشه داوری را باید در خلأ دادگستری دولتی جست و جو نمود . بنابراین در ابتدا داوری به عنوان تنها طریق حل اختلاف به سهولت قابل درک بوده است . در عین حال ، علی رغم تأمین مراجع قضاوتی دولتی و در حالی که مراجعه به آنها طریق عادی رفع اختلاف گردید ، داوری بیشتر به این جهت به حیات خود ادامه داد که طرفین اختلاف مایل بودند منازعه آنها با تشریفات و هزینه کمتر و با سرعت بیشتر توسط اشخاصی که در انتخاب آنها دخالت داشته اند حل گردد . تمایل مزبور و لزوم احترام به آن موجب گردید که نظام های معتبر دادرسی ، مقررات داوری بصورت کم و بیش دقیقی تدوین گردد.


برای خواندن متن کلیک کنید.ادامه مطلب

طبقه بندی: آیین دادرسی مدنی،

تاریخ : شنبه 28 بهمن 1391 | 09:31 ب.ظ | نویسنده : sarina . | نظرات

شـهـادت و گـواهـى بـراى اثـبـات حـق و ابـطـال باطل از اهمیت بسزایى برخوردار است و اسلام پیروانش را به آن دعوت مى كند، چنان كه قرآن كریم مى فرماید:
(
یـا اَیُّهـَا الَّذیـنَ امـَنـُوا كـُونـُوا قـَوّامـیـنَ بـِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلّهِ وَ لَوْ عَلى اَنْفُسِكُمْ اَوِالْوالِدَیْنِ وَالاَْقْرَبینَ ...) (اى كسانى كه ایمان آورده اید، به عدالت فرمانروا باشید و براى خدا شهادت دهید، هر چند به زیان خود یا پدر و مادر یا خویشاوندان شما باشد.
و نیز مى فرماید:
(
وَ لا یَاءْبَ الشُّهَداءُ اِذا ما دُعُوا)()
شاهدان چون به شهادت دعوت شوند، نباید از شهادت خوددارى كنند.
و در جاى دیگركسانى راكه شهادت خود رامى پوشانندموردنكوهش قرارداده ، مى فرماید:
(
وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللّهِ)()
ستمكارتر از كسى كه گواهى خود را از خدا پنهان مى كند، كیست ؟
امام باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا صلى اللّه علیه و آله مى فرماید:
كـسـى كـه گـواهى خود را بپوشد، یا گواهى (نا حقى) بدهد تا خون مسلمانى ریخته شود، یا مال مسلمانى كم شود، روز قیامت تا چشم كار مى كند صورتش تاریك بوده و سیاهى عجیبى در آن است و مردم او را به اسم و نَسَبَش مى شناسند و كسى كه براى اظهار حق مسلمانى گواهى دهد، روز قیامت تا چشم كار مى كند صورتش نورافشانى مى كند و مردم او را به اسم و نَسَبَش مى شناسند.
صفات شاهد
1
ـ بلوغ
2
ـ عقل
صفات شاهد
3 ـ ایمان
4
ـ عدالت
5
ـ حلال زادگى
6
ـ متهم نبودن
اینك توضیح موارد مزبور:
1
ـ شـهـادت دخـتـربـچـه نـابالغ بطور مطلق اعتبار ندارد، ولى شهادت پسربچه نابالغ چند صورت دارد:
الف ـ شهادت طفل غیرممیز بطور مطلق معتبر نیست .
ب ـ شهادت طفل ممیز در غیر قتل و جَرْح معتبر نیست .
ج ـ در قـتـل و جـرح نـیـز تـا بـه سـنّ ده سـال نـرسـیـده بـاشـد، اعـتـبـار نـدارد، امـا اگر به ده سال رسیده باشد در قبول شهادتش در مورد قتل و جرح تردید است .(
2
ـ شهادت دیوانه پذیرفته نمى شود.
3
ـ شـهـادت غـیـرمـؤ مـن بـطور مطلق ـ اعم از اینكه به نفع یا ضرر مؤ من و غیرمؤ من باشد ـ
4 ـ عـدالت مـلكـه اى اسـت كـه (انسان را) از معصیت خداى تعالى باز مى دارد. بنابر شرط عدالت ، شـهـادت فـاسق (كسى كه مرتكب گناهان كبیره یا مصرّ بر صغیره است) پذیرفته نمى شود، بلكه مرتكب صغیره نیز بنابر احتیاط واجب ، فاسق است . از این رو، شهادت او جز با توبه و ظهور عدالت پذیرفته نمى شود.
5
ـ طـبـق شـرط پـنـجـم (حـلال زاده بـودن) شـهـادت ولدالزنـا اگـر چـه اظـهـار اسـلام كـنـد و عادل هم باشد، پذیرفته نیست .
6
ـ منظور از متهم نبودن شهود، آن است كه به موارد زیر متهم نباشند:
الف ـ شهادت او نفعى براى شخص خود دربر داشته باشد.
ب ـ با شهادتش ضررى از او رفع شود.
ج ـ شهادت شخص بر ضد دشمنش (كه خصومت دنیوى با او دارد) باشد.
د ـ كسى كه در كوچه و بازار كارش گدایى است .
ص چند مساءله
1
ـ نـَسـَب مـانـع از پـذیـرفـتـن شـهـادت نیست ، مانند شهادت پدر به نفع یا ضرر فرزند و شـهـادت فرزند به نفع پدر، شهادت برادر به نفع یا ضرر برادرش و نیز شهادت بعضى از بستگان به نفع یا ضرر بعضى دیگر.
2
ـ شـهـادت مـرد بـه نـفـع یـا ضـرر هـمـسـرش و نـیـز شـهـادت زن بـه نفع یا ضرر شوهرش پذیرفته مى شود.
3
ـ شـهادت دوست به نفع یا ضرر دوستش پذیرفته مى شود، هر چند دوستى آنها
4 ـ كسى كه مـشـهـور بـه فـسـق اسـت ، اگـر تـوبـه كـنـد بـراى ایـنـكـه شـهـادتـش قـبول شود، شهادتش پذیرفته نمى شود، تا اینكه معلوم شود كه استمرار بر صلاح دارد و مـلكـه بـازدارنـده از گـنـاه در او تحقق یافته است . درباره هر مرتكب كبیره ، بلكه صغیره نیز حـال چـنـیـن اسـت . بنابراین ، معیار قبول شهادت ، عدالت است كه به ظهور صلاح ، احراز شده اسـت . پـس اگـر تـوبـه كـنـد و از او صـلاح ظاهر شود، حكم به عدالت او مى شود و شهادتش قبول مى گردد.
5
ـ مـعـیـار بـراى شـاهـدشـدن ، علم قطعى و یقین است ، خواه مستند به حواس ظاهرى مانند دیدن ، شـنـیـدن بـاشـد و یـا از را ه تـواتـر و شـهـرت بـه دسـت آمـده بـاشـد، ولى جـواز عـلم حـاصـل از راه غـیـر عـادى مـانـنـد جـفـر و رمـل ، مـشـكـل اسـت هـر چـنـد بـراى عـالم بـه آن حـجـّت باشد.
دقت در اداى شهادت
از مسائل مهم شهادت ، دقّت در اداى آن است ، بدین معنا كه گواه باید دقّت كند جز به آنچه كه یـقـیـن دارد و به چشم خود دیده یا به گوش خود شنیده ، سخنى نگوید و آنچه مى گوید باید مـثـل آفـتـاب بـرایـش روشـن بـاشـد، چـنـان كـه از پـیـامـبـر اكـرم صـلى اللّه عـلیـه و آله نـقـل شـده كـه وقـتـى دربـاره شـهـادت از آن حـضـرت سـؤ ال شد، فرمود:
(
آیـا آفـتـاب را مـى بـیـنـى ؟ بـه مـثـل (روشـنایى) آفتاب شهادت بده ، یا ترك (شهادت) كن .)


نویسنده :مسعود عرفانیان

 
طبقه بندی: آیین دادرسی مدنی،

تاریخ : شنبه 28 بهمن 1391 | 09:20 ب.ظ | نویسنده : sarina . | نظرات
تاریخ : چهارشنبه 18 بهمن 1391 | 09:00 ب.ظ | نویسنده : sarina . | نظرات
تاریخ : چهارشنبه 18 بهمن 1391 | 08:56 ب.ظ | نویسنده : sarina . | نظرات
تاریخ : چهارشنبه 18 بهمن 1391 | 08:54 ب.ظ | نویسنده : sarina . | نظرات
تاریخ : چهارشنبه 18 بهمن 1391 | 08:48 ب.ظ | نویسنده : sarina . | نظرات
تاریخ : چهارشنبه 18 بهمن 1391 | 01:31 ق.ظ | نویسنده : sarina . | نظرات

شاید بتوان گفت پس ازآشنایی انسان با خط و استفاده از آن در رفع نیازهای اجتماعی و اقتصادی‌اش، نوشته به عنوان یکی از دلایل اثبات ادعا یا دفاع در مقابل ادعای مطروحه نقش مهمی را در دادرسی‌های مدنی (حقوقی) ایفاء می‌کند. در این مختصر می‌خواهیم خوانندگان محترم را با انواع اسناد و حدود اعتبار آن‌ها در دادرسی‌های مدنی آشنا کنیم.
تعریف سند و انواع آن
مطابق قانون، سند عبارت است از نوشته‌ای که هم شخص مدعی و هم طرف مقابل او یعنی خوانده دعوی قادر به استفاده از آن در محاکمه هستند. خواهان برای اثبات ادعایش و خوانده در مقام پاسخ به ادعای خواهان، اسنادی را ارائه می‌دهند که بر دو نوع‌اند: عادی و رسمی. اسنادی که توسط مأمورین رسمی و در حدود صلاحیت آنان و مطابق با قانون تنظیم شوند، رسمی‌اند؛ مانند اسنادی که توسط مأمورین اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم می‌شوند یا توسط دفاتر اسناد رسمی و یا اداره ثبت احوال و...
درا ینجا لازم است با طرح چند پرسش و پاسخ کمی بیشتر با مفهوم اسناد رسمی آشنا شویم.
سؤال:مقصود از مأمورین رسمی و حدودصلاحیت آنان در تعریف سند رسمی چیست؟
جواب: مأمور رسمی کسی است که از سوی حکومت به انجام کاری مأمور شده است و لازم نیست که حتماً بین مأمور و دولت رابطه استخدامی برقرار شده باشد مانند دفاتر اسناد رسمی، زیرا سردفتر کارمند دولت نیست، گرچه سردفتری شغلی غیر دولتی محسوب می‌شود ولی از آن‌جایی که سردفتر از سوی دولت مأمور به تنظیم معاملات است، سردفتر مأمور رسمی به حساب می‌آید.امّا مقصود از صلاحیت آن است که مأمور هم ذاتاً و هم محلاً دارای قابلیت قانونی برای تنظیم سند باشد. برای مثال سردفتر اسناد رسمی ذاتاً صلاحیت تنظیم معاملات را دارد ولیکن ذاتاً صلاحیت تنظیم و صدور گواهی فوت را ندارد؛ همان‌طور که کارمند اداره ثبت احوال، ذاتاً صلاحیت صدور گواهی طلاق یا ازدواج را ندارد. ازطرفی ممکن است که مأمور ذاتاً صلاحیت انجام کاری را داشته باشدولی محلاً صلاحیت نداشته باشد. برای مثال مأمور اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ورامین که وظیفه نقشه برداری و یا تحدید حدود املاک ورامین به او واگذار شده، محلاً صلاحیت نقشه برداری یا تحدید حدود از اراضی شهرستان کازرون را ندارد.
سؤال: چنانچه سندی توسط مأموری که فاقد صلاحیت است صادر شود؛ آیا نوشته دارای اعتبار است؟
جواب: برای این که نوشته‌ای رسمی محسوب شود سه شرط لازم است:
1- سند توسط مأمور رسمی تنظیم اسناد تهیه شود.
2- مأمور دارای صلاحیت تنظیم آن باشد.
3- سند با رعایت مقررات قانون تنظیم شده باشد.
هرگاه نوشته‌ای فاقد یکی از این سه شرط باشد آن نوشته در صورتی که دارای مهر یا امضای طرف باشد، عادی محسوب می‌شود.
سؤال: چه اسنادی عادی محسوب می‌شوند؟
جواب: نوشته‌هایی که افراد با یکدیگر برای تنظیم امور جاری‌شان تنظیم می‌کنند و نیز نوشته‌هایی که فاقد هر یک از شرایط سه‌گانه مذکور در بالا باشند، سند عادی به شمار می‌آیند.
سؤال: آیا چک و سفته سند عادی به شمار می‌آیند یا رسمی و اصولاً نوشتن اسناد در سر برگ یا به صورت تایپی تأثیری در رسمی بودن آن‌ها دارد؟
جواب: چک و سفته از جمله اسناد عادی‌اند؛ زیرا تنظیم آن‌ها توسط اشخاصی صورت می‌گیرد که مأمور رسمی نیستند و صرف چاپی بودن یک نوشته یا تایپ آن در سربرگ‌های آرم‌دار مانند آن‌چه که توسط بنگاه‌ها و آژانس‌های املاک یا فروش اتومبیل صورت می‌گیرد، موجب رسمی شدن یک سند نمی‌شود. البته باید توجه داشت که چک و سفته چنانچه با رعایت مقررات قانون تنظیم شوند، دارای مزایایی‌اند که سایر اسناد عادی از آن برخوردار نیستند. برای مثال دارنده‌ی چک می‌تواند برای مطالبه وجه چک به جای آن که به دادگاه مراجعه کند با رجوع به اداره ثبت اسناد و املاک همانند اسناد رسمی از مزایای آن بهره‌مند شود و بدون حکم دادگاه آن را به اجرا بگذارد ولی با این همه ماهیت چک تغییر نمی‌کند و یک سند عادی به شمار می‌آید.
سؤال: اسناد رسمی چه مزایایی دارند؟
جواب: اگر بخواهیم مزایا و حدود اعتبار اسناد رسمی را احصاء کنیم عبارتند از:
1- اسناد رسمی درباره طرفین تنظیم کننده و جانشین قانونیشان، مانند ورثه آنان معتبر است.
2- تاریخ تنظیم سند رسمی نه تنها نسبت به طرفین معامله بلکه نسبت به سایر اشخاص نیز اعتبار دارد. پس اگر آقایان «الف» و «ب» با سند رسمی اتومبیلی را معامله کنند و سپس «الف» با سند عادی به تاریخ قبل یا بعد از آن با دیگری‌‌ همان اتومبیل را معامله نماید تاریخ سند رسمی نسبت به این شخص ثالث نیز معتبر است و نمی‌تواند صرفاً به استناد سند عادی اتومبیل را از مالکیت آقای «ب» خارج کند.
3- در مقابل سند رسمی انکار وتردید قابل توجه نیست و صرفاً می‌توان نسبت به آن ادعای جعل کرد؛ زیرا اصل برصحت و اصالت اسناد رسمی است. برای مثال اگر «الف» به استناد سند رسمی از آقای «ب» مطالعه وجه کند، آقای «ب» نمی‌تواند بگوید که من چنین سندی را امضاء نکردم و منتسب به من نیست و نباید ثابث کند که سند را امضاء نکرده است بلکه فقط می‌تواند ادعای جعل کند که در این حالت مسلماً بار اثبات این ادعا نیز با اوست و اگر نتواند جعلیت سند رسمی را به اثبات برساند، اصل بر اصالت سند رسمی است و به پرداخت وجه مندرج در سند محکوم خواهد شد؛ مگر این که ثابت کند که سند به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است، برای مثال وجه آن را پرداخته است.
سؤال: اگر مستند ادعای خواهان سند عادی باشد طرف مقابل می‌تواند منکر آن شود؟
جواب: اصولاً اثبات اصالت سند عادی با کسی است که به آن استناد می‌کند و طرف مقابل به صرف اظهارنظر مسؤولیتی بابت اثبات اصالت سند عادی ندارد. فرض کنیم «الف» به موجب یک سند عادی از آقای «ب» مطالبه مبلغی می‌کند، «ب» می‌تواند با اظهار این مطلب که چنین سندی را امضاء نکرده از خود سلب مسؤولیت کند و در این حالت آقای «الف» است که باید صحت و اصالت سند عادی را به اثبات برساند.
چند نکته در مورد اسناد:
- مفاد اسناد هنگامی اعتبار دارند که مخالف با قوانین مملکتی نباشند؛ برای مثال اگر در سند آمده باشد که طرف مقابل متعهد شده ده کیلوگرم تریاک در فلان تاریخ تحویل فلان شخص دهد چنین تعهد و سندی باطل است.
- شهادت‌نامه سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار شهادت را دارد.
- در دو حال اسناد عادی اعتبار اسناد رسمی را پیدا می‌کنند:
الف- شخصی که سند عادی علیه او اقامه شده، صدور آن را از جانب خود تأیید کند.
ب – در دادگاه ثابت شود که سندعادی که مورد انکار قرار گرفته از سوی شخص منکر قبلاً به امضاء و مهر رسیده است.
- اگر مقررات مربوط به ابطال تمبر نسبت به اسناد رسمی رعایت نشده باشد، صرف عدم ابطال تمبر موجب خروج سند مزبور از رسمیت نیست.
- اگر در ذیل سند یا حاشیه یا پشت آن مندرجاتی باشد که حکایت از بی‌اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند کند حتی در صورت نداشتن امضاء یا تاریخ به آن توجه می‌شود و دارای اثر است و دادگاه آن را معتبر می‌شناسد. همچنین است که به وسیله خط کشیدن یا به نحو دیگری سند را باطل کنند. البته اگر طرف مقابل، آن نوشته‌ها را که حاکی از بی‌اعتباری سند است، باطل بداند و یا بطلان آن‌ها را امضاء کرده باشد و یا دادگاه به‌دست بیاورد که آن نوشته‌ها باطل بوده، به این مندرجات ترتیب اثر داده نخواهد شد و سند مزبور دارای اعتبار است.
- اسناد رسمی و اسنادی که در حکم اسناد رسمی‌اند مانند چک دارای مزایایی از حیث آیین ‌دادرسی مدنی هستند برای مثال دارنده این گونه اسناد چنانچه بخواهند قبل از صدور حکم دادگاه، اموال طرف مقابل را توقیف و تأمین کنند (تأمین خواسته) بدون پرداخت خسارت احتمالی درخواستشان پذیرفته خواهد شد.
طبقه بندی: آیین دادرسی مدنی،

تاریخ : چهارشنبه 18 بهمن 1391 | 12:55 ق.ظ | نویسنده : sarina . | نظرات
تاریخ : دوشنبه 16 بهمن 1391 | 04:21 ب.ظ | نویسنده : sarina . | نظرات
تاریخ : دوشنبه 16 بهمن 1391 | 04:19 ب.ظ | نویسنده : sarina . | نظرات
تاریخ : دوشنبه 16 بهمن 1391 | 04:18 ب.ظ | نویسنده : sarina . | نظرات
تاریخ : دوشنبه 16 بهمن 1391 | 04:16 ب.ظ | نویسنده : sarina . | نظرات
تاریخ : یکشنبه 15 بهمن 1391 | 08:11 ب.ظ | نویسنده : sarina . | نظرات
تاریخ : یکشنبه 15 بهمن 1391 | 08:04 ب.ظ | نویسنده : sarina . | نظرات
تاریخ : یکشنبه 15 بهمن 1391 | 03:26 ب.ظ | نویسنده : sarina . | نظرات
تاریخ : یکشنبه 15 بهمن 1391 | 03:20 ب.ظ | نویسنده : sarina . | نظرات
تاریخ : یکشنبه 15 بهمن 1391 | 01:50 ب.ظ | نویسنده : sarina . | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • سحر دانلود